Zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności opis sposobu zamawiania informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez internet.

Dokument zaświadczenie o niekaralności czyli informacja z Krajowego Rejestru Karnego zdjęcie poniżej można uzyskać samodzielnie idąc do punktu informacyjnego KRK lub zamówić za pośrednictwem tego serwisu przez Internet z dowolnego miejsca na świecie.

Zaświadczenie o niekaralności w sądowym języku nosi nazwę „zapytanie o udzielenie informacji o osobie” gdy ma dotyczyć osoby fizycznej w tym działalności gospodarczej lub „udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” gdy ma dotyczyć podmiotu króry posiada nr KRS i ma format kartki A 4 często wypełnionej ręcznie lub komputerowo.

Zaświadczenie o niekaralności

Dokument zaświadczenie o niekaralności wydawane przez Krajowy Rejestr Karny jeszcze ze znaczkami sądowymi, obecnie znaczki mają kod kreskowy.

 

Tak wygląda zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

1. Wypełnienie formularza.

W tym celu należy wypełnić „formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności”. Po wypełnieniu formularza i pod warunkiem, że wszystkie pola w formularzu zostaną prawidłowo uzupełnione na adres e-mail przesłane zostaną dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo) do wydrukowania i podpisania prze osobę sprawdzaną. Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym toteż aby uzyskać pożądane informacje z kartotek trzeba dołaczyć pełnomocnictwo które system wygeneruje automatycznie.

2. Wydrukowanie dokumentów zwrotnych.

Po wydrukowaniu i podpisaniu dokumentów zwrotnych (wniosku i pełnomocnictwa z e-maila) należy przesłać ję pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny podany w potwierdzeniu zamówienia w e-mailu.

3. Koszty związane z realizacją zamówienia.

Za uzyskanie zaświadczenia o niekaralności Krajowy Rejestr Karny pobiera opłatę – e-znaki opłaty sądowej 30 zł (osoby fizyczne, działalność gospodarcza firmy) zaś gmina opłatę skarbową od pełnomocnictwa 17 zł.

Za przygotowanie wniosku i pełnomocnictwa oraz złożenie go i odbiór gotowego zaświadczenia o niekaralności pobierana jest prowizja w wysokości wskazanej w cenniku plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy.

Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Krajowym Rejestrze Karnym. Za uzyskanie poświadczenia Apostille na zaświadczeniu o niekaralności z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie pobierana jest dodatkowa opłata wskazana w cenniku KRK.

Na całkowitą kwotę do zapłaty za zaświadczenie o niekaralności składa się: opłata sądowa, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, koszt dojazdu do Krajowego Rejestru Karnego (usługa) oraz podatek vat oraz opłata za przesyłkę. Jako potwierdzenie sprzedaży wystawiana jest faktura VAT lub paragon bądź rachunek.

Na koniec podczas wypełniania poniższego formularza należy zwrócić i „pięć” razy sprawdzić nr PESEL, datę urodzenia imiona i nazwisko. Zaświadczenie wydawane przez Rejestr Karny jest w języku polskim. Zaświadczenie może zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski lub niemiecki.

Czyli aby otrzymać zaświadczenie należy:

  • Wypełnić prawidłowo formularz zamówienia.
  • Dokonać opłaty za zaświadczenie przelewem lub na poczcie.
  • Odczytać e-mail z dokumentami zwrotnymi i z załącznika wydrukować dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo).
  • Podpisane dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo) należy odesłać pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny taki jak w kontakcie.
  • W dniu otrzymania dokumentów zwrotnych niezwłocznie zostaną złożone w Krajowym Rejestrze Karnym, a uzyskane zaświadczenie zostanie zeskanowane i wysłane na adres e-mail, zaś oryginał nadany zostanie pocztą listową do zamawiającego sprawdzenie.

Wypełnij teraz formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności.

Zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela do pracy

Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zmianami., dalej: Karta Nauczyciela) stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli nauczyciel nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – nauczyciel składa zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela do pracy. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego (art. 10 ust. 8a Karta Nauczyciela). Z koeli instytucja wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela, uregulowana w art. 26 Karta Nauczyciela, jako jedną z przesłanek zastosowania przepisu wskazuje sytuację, w której do nawiązania stosunku pracy z nauczycielem doszło z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5 Karta Nauczyciela. Jeżeli zatem dyrektor szkoły zatrudni nauczyciela, który był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, sama ustawa przesądza, że tak nawiązany stosunek pracy wygasa. Dyrektor powinien w takiej sytuacji skierować informację o wygaśnięciu stosunku pracy, z tym zastrzeżeniem, że wystąpienie dyrektora ma charakter deklaratoryjny.

S N w wyroku z 19.3.2019 r. (III PK 29/18) rozpatrywał sprawę, w której jednym z wątków była kwestia złożenia zaświadczenia o niekaralności w odpowiednim terminie. W jednej ze szkół w sierpniu przeprowadzano rekrutację na stanowisko nauczyciela-wychowawcy internatu. W dniu 17 sierpnia kandydatka złożyła w szkole podanie o zatrudnienie na wyżej wspomnianym stanowisku i tego samego dnia została mianowana na stanowisko nauczyciela od 1 września. W dniu 30 sierpnia nauczycielka dostarczyła dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego. Z dniem 1 września nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły – stanowiska to objął nowy dyrektor. 1 września również do pracy stawiła się nowozatrudniona nauczycielka. Jeszcze tego samego dnia nowy dyrektor wręczył jej pismo informujące, że jej stosunek pracy jako nawiązany z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 Karta Nauczyciela wygasł, gdyż dnia 17 sierpnia nauczycielka nie przedstawiła zaświadczenia z KRK. Nauczycielka wniosła przeciwko szkole powództwo o przywrócenie do pracy.

Zaświadczenie o niekaralności nauczyciela do pracy

Zaświadczenie o niekaralności nauczyciela do pracy

Sąd Najwyższy podkreślił, iż wygaśnięcie z mocy prawa stosunku pracy nauczyciela w razie stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1-5 Karta Nauczyciela ma charakter szczególny i wyjątkowy, przez co art. 26 ust. 1 pkt 5 Karta Nauczyciela nie podlega wykładni rozszerzającej. Sąd Najwyższy przyjął, iż skoro stosunek pracy nauczyciela wygasa w przypadku nawiązania tego stosunku na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów, albo w przypadku nawiązania z naruszeniem tylko takich warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1-5 Karta Nauczyciela, to nie ma podstaw do rozciągania zastosowania tego przepisu na przypadek, w którym stosunek pracy nauczyciela mianowanego został nawiązany z nauczycielem nieskazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe mimo nieprzedłożenia przez tego nauczyciela informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Nieprzedłożenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego lub niezasięgnięcie takiej informacji przez dyrektora szkoły przed nawiązaniem stosunku pracy nie jest tożsame z niespełnieniem wymogu niekaralności (art. 10 ust. 5 pkt 4 Karta Nauczyciela). W takiej sytuacji stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy nauczycielki z tego powodu było bezprawne.

Podsumowując, nieprzedstawienie zaświadczenia o niekaralności w chwili podpisywania dokumentu zatrudnienia, czy też wyrażania woli podjęcia pracy, nie może stać się podstawą do stwierdzenia wygaśnięcia stosunku pracy, jeżeli do dnia, w którym stosunek pracy z mianowania miał zostać nawiązany, taki dokument został przedstawiony.

Zamów teraz zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela do pracy lub zaświadczenie o niekaralności

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRACY W KLUBIE DZIECIĘCYM

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRACY W KLUBIE DZIECIĘCYM

Zaświadczenie o niekaralności do pracy w klubie dziecięcym czyli nad dzieciaczkami w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dzieciaczek ukończy 3 rok życia. W przypadku gdy jest niemożliwe lub utrudnione objęcie dzieciaczka wychowaniem przedszkolnym (w przypadkach uzasadnionych rozwojem dzieciaczka lub brakiem miejsc w przedszkolu) możliwe jest opieka nad dzieciaczkiem do ukończenia 4 roku życia. Jeśli dzieciaczek powyżej 3 roku życia uczęszcza do klubu dziecięcego, rodzice są zobowiązani do złożenia podmiotowi oświadczenia o przeszkodach w objęciu dzieciaczka wychowaniem przedszkolnym. W klubie dzieciaczek może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach. Rodzic jest zobowiązany złożyć wniosek i wnieść dodatkową opłatę. Liczba miejsc w klubie dziecięcym nie może być większa nić 30.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA PRZEZ INTERNET

Kto może być opiekunem w klubie dziecięcym ?

Opiekunem w klubie dziecięcym  może być osoba mająca zaświadczenie o niekaralności do pracy w klubie dziecięcym oraz:

  1. posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społeczno – wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego bądź która
  2. ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Zaświadczenie o niekaralności do pracy w klubie dziecięcym

Jak zostać opiekunem w klubie dziecięcym posiadając zaświadczenie o niekaralności do pracy w klubie dziecięcym ?

Opiekunem w klubie dziecięcym może być każda także osoba, która odbyła nie wcześniej niż dwa lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła osiemdziesięcio godzinne szkoleniew celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

  • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieciakami w wieku do lat trzech (jeśli osoba nie pracowała z dziećmi w wieku do lat trzech przez czas co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności) lub
  • przed zatrudnieniem jako opiekun w klubie dziecięcym odbyła 280 godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 h w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.

Popatrz także na: zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela do pracy lub zaświadczenie o niekaralności do licencji trenerskiej