Zaświadczenie o niekaralności online osoba z KRK

Zaświadczenie o niekaralności online osoba z KRK

Przejdź do opisu procedury zamawiania informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Zaświadczenie o niekaralności dla:
  Formularz sprawdzenia osób a także osób prowadzących działalność gospodarczą tgz – Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego:

  Numer PESEL:
  11 cyferek są w dowodzie lub nr paszportu gdy nie jesteś polakiem
  Nazwisko rodowe:
  nazwisko po ojcu lub mężu
  Nazwisko:
  obecnie nazwisko
  Imiona:
  np. Ewa Monika
  Data urodzenia:
  np. 2 maj 1981
  Miejsce urodzenia:
  np. Kalisz
  Imię ojca:
  np. Roman
  Imię matki:
  np. Alicja
  Nazwisko rodowe matki:
  np. Adamecka
  Obywatelstwo:
  np. polskie
  Pełny adres zamieszkania polski lub zagraniczny:
  np. 12-557 Płock, ul. Mała 8/19

  Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie:

 • Kartoteka Karna
  Kartoteka Nieletnich
  Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym
 • Cel wydania zaświadczenia – zakres informacji do sprawdzenia:

 • zaświadczenie dla Nauczyciela (w trybie art. 10 Karty Nauczyciela) na rok szkolny 2023/2024
 • zaświadczenie z zakresem przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172)
 • zaświadczenie z zakresem art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 i 1606)
 • zaświadczenie do pracy żłobek – klub dziecięcy
 • zaświadczenie do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów art. 42 ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • zaświadczenie do prowadzenia składowiska odpadów
 • zaświadczenie do pozwolenia na wytwarzanie odpadów (za przestępstwa przeciwko środowisku, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663))
 • zaświadczenie do zamówień publicznych (przetargi, w trybie art. 108)
 • zaświadczenie dla pośrednika kredytowego (w trybie art. 49)
 • zaświadczenie do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • zaświadczenie do transportu przewóz osób
 • zaświadczenie do transportu przewóz osób taksówką
 • zaświadczenie celem podjęcia pracy
 • zaświadczenie dla księgowego / Ministerstwa Finansów
 • zaświadczenie dla pośredników ubezpieczeniowych
 • zaświadczenie uniwersalne pełny zakres sprawdzenia
 • zaświadczenie dla wychowawcy kolonijnego
 • zaświadczenie do koncesji na obrót paliwami ciekłymi OPC
 • zaświadczenie do wpisu do rejestru podmiotów przewożących paliwa
 • zaświadczenie dla członka Komisji kwalifikacyjnej – eksploatacja urządzeń, instalacji, sieci
 • zaświadczenie na ławnika sądowego
 • zaświadczenie na kierownika/dyrektora SPZOZ
 • zaświadczenie do adopcji
 • zaświadczenie na celnika lub agenta celnego
 • zaświadczenie do pozwolenia na broń palną myśliwską
 • zaświadczenie na trenera – instruktora sportu
 • zaświadczenie z zakresem (skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe)
 • ZAMAWIAM DODATKOWO TŁUMACZENIE W JĘZYKU:

 • Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione zaświadczenia na język angielski. Zaświadczenie o niekaralności po angielsku.
 • Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione zaświadczenia na język niemiecki. Zaświadczenie o niekaralności po niemiecku.
 • Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione zaświadczenia na język włoski. Zaświadczenie o niekaralności po włosku.
 • ZAMAWIAM DODATKOWO POTWIERDZENIE AUTENTYCZNOŚCI ZAŚWIADCZENIA PRZEZ MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH (MSZ)

 • Apostille / Legalizacja zaświadczenia w MSZ Zaświadczenie o niekaralności z apostille. (Potwierdzenie autentyczności wyłącznie w MSZ nie obejmuje konsulatu).

 • Apostille / Legalizacja tłumaczenia w MSZ Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności z apostille.(Potwierdzenie autentyczności wyłącznie w MSZ nie obejmuje konsulatu).
Wybór sposobu zapłaty i dostawy:
Dane zamawiającego:
Potwierdzenie sprzedaży:
 • faktura
 • paragon
 • Najtaniej
Cena:
  Łączny koszt brutto do zapłaty wyniesie: 0 zł.
Adres do dostawy kurierem lub przesyłki listowej:
 • taki jak zamawiającego
 • taki jak do faktury
 • inny adres
Uwagi do zamówienia:
Osoba kontaktowa: