BAZA WIEDZY ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Co oznacza skrót KRK ?

KRK to skrót od Krajowego Rejestru Karnego. Jest to oficjalny rejestr prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który zawiera informacje na temat osób skazanych za przestępstwa oraz wyroków skazujących wydanych przez polskie sądy i trybunały.

Krajowy Rejestr Karny został ustanowiony w celu ułatwienia prowadzenia postępowań karnych oraz zapewnienia większego bezpieczeństwa społeczeństwu poprzez umożliwienie organom państwowym łatwiejszego i szybszego dostępu do informacji na temat przeszłości kryminalnej danej osoby.

Rejestr ten zawiera informacje o wszystkich wyrokach skazujących wydanych przez polskie sądy, niezależnie od rodzaju przestępstwa oraz kary orzeczonej przez sąd. Informacje te obejmują m.in. dane osobowe osoby skazanej, rodzaj przestępstwa, wymiar kary oraz datę wyroku.

Krajowy Rejestr Karny ma szczególne znaczenie dla osób ubiegających się o określone stanowiska i zawody, w tym m.in. dla nauczycieli, pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, a także dla osób ubiegających się o obywatelstwo polskie. W takich przypadkach zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego jest często wymagane przez pracodawców lub instytucje, jako jedno z podstawowych dokumentów.

Wszelkie informacje zawarte w Krajowym Rejestrze Karnym są poufne i chronione prawnie, co oznacza, że dostęp do nich mają jedynie uprawnione osoby, takie jak organy wymiaru sprawiedliwości czy instytucje państwowe.

Czy mogę kogoś upoważnić do złożenia zapytania?

Tak. Można upoważnić osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych. Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie, płatne do organu podatkowego (urząd dzielnicy/miasta) właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za pełnomocnictwo.

Zamawiając zaświadczenie na tej stronie koszt pełnomocnictwa jest wliczony w cenę i nie trzeba nic robić w tym zakresie.

Czy z wnioskiem/zapytaniem muszę zwrócić się do Punktu Informacyjnego KRK w rejonie mojego miejsca zameldowania lub siedziby firmy?

Nie. Miejsce zameldowania, zamieszkania czy siedziba firmy nie mają znaczenia. Można zgłosić się do najbliższego Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. To samo dotyczy wysyłania wniosków/zapytań pocztą.

W jakim języku jest wydawane zaświadczenie?

Zaświadczenia wydajemy tylko w języku polskim. Wszelkie tłumaczenia dokonywane są na własną rękę przez osobę zainteresowaną.

Czy mogę uzyskać zaświadczenie z datą wsteczną?

Nie. Rejestr wystawia zaświadczenia stwierdzające stan prawny na dzień wydania informacji z Rejestru.

Jak długo ważne jest zaświadczenie z KRK?

Przepisy regulujące działanie Krajowego Rejestru Karnego nie określają terminu ważności zaświadczenia. Przeważnie wynika to z aktów prawnych, które stanowią podstawę żądania informacji.

Dlaczego tak długo obecnie trwa wydanie zaświadczenia?

Uprzejmie informujemy, że w związku z trwającą epidemią koronawirusa czas realizacji zapytań o udzielenie informacji o osobie może się wydłużyć. Bardzo prosimy o wyrozumiałość i zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań by wszystko trwało bez zbędnej zwłoki.

Zaświadcznie do uzyskania statusu weterana zobacz tu

Zwolnienia z opłat.

Ławnicy

Obecne brzmienie przepisu art. 162 § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) wprowadza zasadę bezpłatności uzyskania zaświadczenia z KRK o osobach będących kandydatami na ławnika.

W celu otrzymania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za zaświadczenie kandydat na ławnika powinien osobiście stawić się w urzędie i wskazać w treści wniosku o uzyskanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego przepis prawa, z którego wynika, że koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).

By uniknąć uzyskiwania informacji bez wnoszenia opłaty przez osoby, które w rzeczywistości nie są kandydatami na ławników, zasadnym jest wymaganie, aby kandydat na ławnika dołączył do wniosku dokument (zaświadczenie lub oświadczenie) od podmiotu zgłaszającego go na ławnika potwierdzający fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika, a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę 50 obywateli – od osoby umieszczonej jako pierwsza na liście (art. 162 § 6 ww. ustawy).

Ławnik może zamówić także zaświaczenie płatne i wtedy nie musi przedkładać żadnych pism podmiotu zgłaszającego. Formularz zamówienia zaświadczenia z KRK

Wolontariusze

Osoby będące wolontariuszami kandydaci na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku, zobowiązani do przedstawienia organizatorowi wypoczynku na podstawie art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, są zwolnieni z opłaty za wydanie zaświadczenia, stosownie do art. 24 ust. 1a ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Osoba, która chce skorzystać z powyższego zwolnienia i uzyskać zaświadczenie w formie papierowej powinna powołać w punkcie 11. formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” następujące przepisy: art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym w zw. z art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a ponadto przedłożyć osobiście w urzędzie pismo, sporządzone przez organizatora wypoczynku potwierdzające, że jest ona będącym wolontariuszem kandydatem na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku. Pismo pozostanie w urzędzie.

Wolontariusz może zamówić także zaświaczenie płatne i wtedy nie musi przedkładać żadnych pism organizatora wypoczynku. Formularz zamówienia zaświadczenia z KRK

Opis procedury Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności ? więcej zaświadczenie o niekaralności