Zaświadczenie o niekaralności na tle seksualnym

Począwszy od 15 lutego 2024 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące obowiązku przedstawiania potencjalnemu pracodawcy lub organizatorowi zaświadczeń o niekaralności za określone rodzaje przestępstw przed dopuszczeniem danej osoby do zajęć związanych z: wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, poradnictwem psychologicznym, rozwojem duchowym, sportem lub realizacją innych zainteresowań małoletnich lub sprawowaniem nad nimi nadzoru. Zmiany te będą miały zastosowanie do przyszłych pracowników lub osób pragnących zaangażować się w wyżej wymienione działania.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, ustawodawca wskazuje, że informacja z Krajowego Rejestru Karnego będzie przedkładana w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego (w tym przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności), w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

Zaświadczenie o niekaralności na tle seksualnym wzór

Wzór zaświadczenia o niekaralności na tle seksualnym, nie różni się wiele od zwykłego zaświadczenia. Jednakże ogólnie rzecz biorąc, zaświadczenie o niekaralności na tle seksualnym powinno zawierać następujące informacje:

  1. Dane osobowe wnioskodawcy (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer pesel lub paszportu).
  2. Pieczęć potwierdzającą, że wnioskodawca nie nie figuruje w Kartotece Karnej i Kartotece Nieletnich skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa na tle seksualnym.
  3. Datę wydania na pieczęci.
  4. Informacje o KRK, który wystawił zaświadczenie (nazwa urzędu i podpis urzędnika).
  5. wskazany zakres: przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172), lub poprostu art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 i 1606).

Jeśli chodzi o wniosek o zaświadczenie o niekaralności na tle seksualnym, w Polsce należy skierować się do najbliższego KRK i wypełnić odpowiedni formularz lub zamówić online. Formularz można wypełnić na tej stronie.

zaświadczenie o niekaralności na tle seksualnym

Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności na tle seksualnym ?

Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności na tle seksualnym, należy złożyć wniosek do właściwego organu państwowego lub wypełnić formularz zamówienia na tej stronie. W Polsce za wydawanie takich zaświadczeń odpowiada KRK. Aby złożyć wniosek, należy skierować się do najbliższego KRK lub przesłać go listownie po wypełnieniu   formularza. Należy pamiętać, że wymagania dotyczące treści i formy wniosku oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć, mogą się różnić w zależności od pracodawcy. Jeśli chodzi o zaświadczenie o niekaralności na tle seksualnym dla celów zagranicznych, należy sprawdzić, czy dane państwo wymaga specyficznego rodzaju zaświadczenia, jak również czy istnieją dodatkowe wymagania dotyczące legalizacji lub apostille.

Ile się czeka na zaświadczenie o niekaralności na tle seksualnym ?

Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia o niekaralności na tle seksualnym może się różnić w zależności od miasta, w którym składamy wniosek, a także od obciążenia urzędu, do którego się zwracamy.

W Polsce termin wydania zaświadczenia o niekaralności wynosi zwykle do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, ale w niektórych przypadkach może się przedłużyć do 30 dni roboczych, jeśli wymagane będą dodatkowe czynności, np. uzyskanie informacji od innych organów państwowych lub ECRIS.

W przypadku zaświadczeń o niekaralności na tle seksualnym dla celów zagranicznych, czas oczekiwania może się wydłużyć ze względu na konieczność przesłania wniosku do odpowiednich władz zagranicznych i uzyskania potwierdzenia braku wyroków skazujących w danym kraju.

Obecnie (marzec 2024) wysyłka zaświadczenia zamówionego na tej stronie listem poleconym trwa 3 dni od dnia przesłania podpisanych dokumentów zwrotnych. Wypełnij formularz zamówienia, który wygeneruje dokumenty zwrotne.

Poczytaj też: zaświadczenie o niekaralności taxi lub zaświadczenie o niekaralności do pracy z małoletnimi