Zaświadczenie o niekaralności do pracy z małoletnimi

Od 15 lutego 2024 r. zmianie ulegają przepisy dotyczące obowiązku przedstawiania przyszłemu pracodawcy lub przyszłemu organizatorowi przed dopuszczeniem osoby do działalności związanej z: wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub opieką nad nimi przez przyszłych pracowników lub osoby mające być dopuszczone do ww. działalności zaświadczenie o niekaralności do pracy z małoletnimi za określone typy przestępstw.

Przed zatrudnieniem nowego pracownika lub przed powierzeniem komuś opieki nad dziećmi, organizator takiej działalności musi spełnić określone obowiązki.

Organizator, czyli np. pracodawca, sprawdza, czy osoba, którą chce zatrudnić lub powierzyć opiekę nad dziećmi, nie figuruje w Rejestrze osób z ograniczonym dostępem lub Rejestrze osób, w których przypadku Państwowa Komisja ds. Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej 15 roku życia wydała decyzję o wpisaniu do Rejestru.

Kandydat do pracy musi przedstawić pracodawcy zaświadczenie o niekaralności do pracy z małoletnimi z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw związanych z kontaktami z dziećmi, takich jak określone w Kodeksie Karnym lub w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Jeśli kandydat jest obywatelem innego kraju, musi dostarczyć również informacje z rejestru karnego tego kraju.

zaświadczenie o niekaralności do pracy z małoletnimi

Kandydat musi także podać informacje o krajach, w których przebywał w ciągu ostatnich 20 lat, i dostarczyć informacje z rejestrów karnych tych krajów, jeśli chodzi o działalność zawodową lub wolontariat związany z dziećmi.

Jeśli kraj, z którego pochodzi kandydat, nie ma procedury sporządzania takich dokumentów lub nie prowadzi rejestru karnego, kandydat musi poinformować pracodawcę o tej sytuacji. W oświadczeniu musi również potwierdzić, że nie został skazany prawomocnie za przestępstwa związane z dziećmi oraz że nie ma żadnych orzeczeń nakazujących mu unikanie pracy lub zajmowania stanowisk związanych z opieką nad dziećmi.

Osoba składająca oświadczenie musi być świadoma, że za podanie fałszywych informacji grozi jej odpowiedzialność karna. Klauzula o odpowiedzialności kryminalnej zastępuje pouczenie organu o konsekwencjach składania fałszywych oświadczeń.

Pracodawca lub organizator musi zachować te informacje w dokumentacji pracowniczej lub w dokumentach związanych z działalnością opiekuńczą.

Wykonanie obowiązków nie jest wymagane przed rozpoczęciem pracy lub innej działalności związanej z opieką nad dziećmi, gdy dotyczy ona członka rodziny lub osobę znaną osobiście rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka. To dotyczy sytuacji, gdy taka osoba opiekuje się dzieckiem, które jest ich własnym potomkiem lub pod opieką prawnego opiekuna.

Przez “członka rodziny” rozumie się osobę, która jest spokrewniona z dzieckiem lub żyje z nim w faktycznym związku i wspólnie z nim mieszka oraz gospodaruje.

Zobacz także: zaświadczenie o niekaralności taxi lub zaświadczenie o niekaralności online