Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Karny gromadzi informacje:

 1.  o osobach, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 2.  o osobach przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 3.  o osobach przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
 4.  o osobach, które są obywatelami polskimi i zostały prawomocnie skazane przez sądy innych państw,
 5.  o osobach wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 6.  o osobach nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.),
 7.  o osobach, które zostały prawomocnie skazane za wykroczenia na karę aresztu,
 8.  o osobach, które są poszukiwane listem gończym,
 9.  o osobach, które są tymczasowo aresztowane,
 10.  o osobach, które wykonują karę dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego, aresztu i zastępczą karę pozbawienia wolności,
 11. o nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego może obejmować zakres skazań prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.


Inne strony: zaświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie o niekaralności do licencji trenerskiej