Zaświadczenie o niekaralności do licencji trenerskiej

Zaświadczenie o niekaralności do licencji trenerskiej

Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu którzy przedłożą zaświadczenie o niekaralności do licencji trenerskiej z Krajowego Rejestru Karnego.

Do zadań trenera lub instruktora sportu należy poza prowadzeniem zajęć, o których mowa wyżej, przekazywanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego i współzawodnictwa sportowego w danym sporcie.

Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:

  1. ukończyła 18 lat;
  2. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
  3. posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania
    zadań trenera lub instruktora sportu;
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny czyli przedłoży w powyższym zakresie stosowne zaświadczenie o niekaralności do licencji trenerskiej z Krajowego Rejestru Karnego.

Zaświadczenie o niekaralności na trenera

Trener – osoba zajmująca się przygotowaniem fizycznym i psychicznym swoich podopiecznych (najczęściej grupy) w wielu dziedzinach życia, m.in. sportu. Najczęściej wyspecjalizowany jest w jednej, konkretnej dyscyplinie (np. piłka nożna, koszykówka czy gimnastyka). Klasy trenerskie dzieli się na: mistrzowską, pierwszą i drugą

zaświadczenie o niekaralności do licencji trenerskiej

“Każdy trener indywidualnie buduje wizerunek swojej osoby wśród zawodników, każdy z nich stosuje własne metody pracy i podejście treningowe do podopiecznych. Na autorytet trenera trzeba ciężko pracować długimi miesiącami a nawet długimi latami. Niewyobrażalną sprawą jest ignorowanie grupy zawodniczej przez trenera, bowiem to on ma tworzyć między nimi zwykłą więź przyjaźni, zaufania, kompromisu, szacunku a nawet poświęcenia. Dzięki temu tworzy się między nimi niezwykły układ zależności, gdyż to obie strony mają wpływ na budowanie autorytetu trenera i to one są decydentem w jego funkcjonowaniu. Prawdziwy szkoleniowiec powinien wiedzieć, że w celu ukształtowania pełnej osobowości zawodnika tzn. jego dyspozycji poznawczych, instrumentalnych, emocjonalnych itp., w intencji wprowadzenia go w świat sportu, pociąga za sobą ważne dla młodego adepta funkcje pobudzania rozwoju, adaptacji do zmieniających się warunków środowiska społecznego i przyrodniczego.”


Zobacz także: zaświadczenie o niekaralności do prowadzenia składowiska odpadów lub zaświadczenie o niekaralności do adopcji oraz zaświadczenie o niekaralności księdza