REGULAMIN

REGULAMIN zazi.pl

§ 1.
Niniejsze zasady określają warunki świadczenia usługi przez serwis zazi.pl

§ 2.
Witryna zazi.pl jest własnością firmy Grupa ZAZI (dalej “Firma”) ul. Czerniakowska 143/7, 00-453 Warszawa, Polska.
Firma przyjmuje zamówienia poprzez formularze zamówień dostępne na stronie w zakładce Formularz Zamówienia.
Firma dostarcza wyłącznie oryginalne dokumenty papierowe opatrzone pieczęciami z orłem w tym skany.

§ 3.
Zakres usług świadczonych przez serwis zazi.pl obejmuje
przyjęcie zamówienia na dostarczenie zaświadczenia o niekaralności za pośrednictwem formularza zamówienia, przygotowanie i opłacenie w Krajowym Rejestrze Karnym wniosku o zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (może to być informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego lub informacja o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego,) oraz dodatkowo tłumaczenie przysięgłe na język angielski zaświadczenia bądź tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia na język niemiecki ponadto legalizację lub apostille dokumentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, odbiór zamówionego dokumentu z Krajowego Rejestru Karnego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych a następnie wysłanie dokumentów przesyłką pocztową, przesyłką priorytetową, kurierem lub w inny ustalony z zamawiającym sposób lub dostarczenie dokumentów w imieniu zamawiającego we wskazane miejsce.

§ 4.
W ramach usług świadczonych przez serwis zazi.pl w zakresie informacji z Krajowego Rejestru Karnego można zamawiać informację wydawane przez Krajowy Rejestr Karny (tzw. zaświadczenie o niekaralności) plus jego legalizację w MSZ (Ministerstwie Spraw Zagranicznych).

§ 5.
Za czynności zlecone w serwise zazi.pl pobierane jest wynagrodzenie za usługę (dalej „Usługa”) w wysokości określonej w cenniku umieszczonym na wymienionej w § 2.
Koszty przesyłki lub dostarczenia zaświadczenia, informacji, obciążają zamawiającego dany dokument.
Potwierdzeniem sprzedaży usług jest faktura VAT lub paragon lub rachunek.
Zamówione dokumenty nie są wysyłane kurierem zagranicę a jedynie pocztą poleconą priorytetową.

§ 6.
Czas realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni i liczony jest od dnia dostarczenia podpisanych dokumentów zwrotnych.
Wysyłka możliwa jest wyłącznie w dni robocze. Sobota nie jest dniem roboczym.
Przesłanie potwierdzenia przelewu lub wpłata środków na konto bankowe w dniu innym niż dzień roboczy traktowane jest jako zamówienie do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu innym niż dzień roboczy.
Zamówienia nie są realizowane w weekendy, długie weekendy, dni przedświąteczne i święta.
Usługę uznaje się za zrealizowaną w chwili nadania przesyłki do zamawiającego.
Skan odpisu wysłany jest do zamawiającego w dniu wysłania przesyłki – na adres e-mailem.
Zamówienia z opcją płatność przelewem należy udokumentować potwierdzeniem przelewu przesłanym na adres e-mail lub na fax podany w zakładce kontakt.
Formularz zamówienia automatycznie klasyfikuje rodzaj zamawianych dokumentów oraz wysyła automatycznie dane do płatności.

§ 7.
Złożenie zamówienia wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z Klientem (imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby kontaktowej). Dane te służą wyłącznie celom realizacji zamówienia (w tym jego weryfikacji), więcej informacji na temat ochrony powierzonych danych zostało opisane w polityce prywatności niniejszego serwisu. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim nie są magazynowane w bazach oraz nie są przetwarzane w celach marketingowych.

§ 8.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez zamawiającego podczas wypełniania formularza zamówienia, w tym głównie błędnie wpisane nazwiska, nazwy miejscowości i adresy zagraniczne.

§ 9.
Rozpoczęcie realizacji usługi następuje po przesłaniu potwierdzenia przelewu.

Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni, lecz z chwilą przesłania potwierdzenia przelewu następuje rozpoczęcie realizacji usługi, w wyniku której wygenerowane zostaną dokumenty zwrotne i przesłane na e-mail. Rozpoczęcie realizacji usługi skutkuje tym, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, zamawiający, który odstępuje od umowy przed całkowitym wykonaniem usługi, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy (w szczególności pracę wykonaną przez pracowników serwisu, to jest sprawdzenie i wygenerowanie dokumentów zwrotnych i ich przesłanie na adres e-mail). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.

Opłacone a nieodebrane przez zamawiającego listy polecone i przesyłki kurierskie nie są automatycznie wysyłane ponownie. Wysyłka zwrotów następuje po wniesieniu przez zamawiającego opłaty za zwrot i opłaty za ponowną wysyłkę.
Korekty złożonego zamówienia można dokonać poprzez wysłanie poprawnego zamówienia.

§ 10.
Konsultanci serwisu nie udzielają porad prawnych, informacji o sposobie wypełniania wniosków, numerach kont bankowych i numerach telefonów instytucji wydających dokumenty, adresach itp. oraz obsłudze wyszukiwarek i przeglądarek dostępnych w Internecie.

§ 11.
Nie ma możliwości odbioru osobistego zamawianych dokumentów w siedzibie firmy, ponieważ firma pozyskuje dokumenty między innymi z Krajowego Rejestru Karnego, co stwarza zagrożenie dla pracowników i mienia firmy z uwagi na różnorodność przychodzącego do biura klientów i wiązałoby się z koniecznością zatrudnienia etatowej ochrony.

§ 12.
Ostatnia aktualizacja miała miejsce w dniu 1 września 2017 r.