Zaświadczenie o niekaralności księdza

Zaświadczenie o niekaralności księdza

Przełożeni podmiotów kościelnych diecezji odpowiadają za stosowanie “Zasad ochrony dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem seksualnym w diecezji gliwickiej i w archidiecezji katowickiej” przez wszystkie osoby posługujące, pracujące, formujące się itd. w tych podmiotach – zaświadczenie o niekaralności księdza.

Osoba podejmująca na mocy powierzonej funkcji wiążące decyzje w danym podmiocie kościelnym niezależnie od używanej w podmiocie nazwy, czyli na przykład: w diecezji – biskup; w parafii – proboszcz; w szkole – dyrektor; w stowarzyszeniu – prezes w czasie wyjazdu, kolonii, obozu – kierownik wypoczynku itd. powinni zadbać zwłaszcza o to, by w podmiotach kościelnych diecezji nie były zatrudnione lub nie posługiwały na stanowiskach lub w funkcjach umożliwiających kontakt z dziećmi osoby skazane za przestępstwa na tle seksualnym czy to w postępowaniu państwowym, czy kościelnym. W związku z tym wszystkie osoby zatrudniane lub kierowane do posługi powinny być przez przełożonego uprzednio weryfikowane za pomocą Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym albo poprzez okazanie przez nie zaświadczenia o niekaralności księdza oraz poprzez informacje z poprzedniego miejsca pracy lub posługi kościelnej jeśli taka możliwość istnieje, a znajdowało się ono poza diecezją.

Ponadto przełożony powinien zadbać, by osoby zatrudnione lub posługujące w chwili wejścia w życie niniejszych zasad zostały w ten sposób zweryfikowane (w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące). W razie wykrycia nieprawidłowości także w przypadku odmowy udostępnienia danych koniecznych do sprawdzenia w Rejestrze sprawców lub odmowy dostarczenia zaświadczenia o niekaralności należy natychmiast uniemożliwić takiej osobie kontakt z małoletnimi, po czym poinformować delegata o zaistniałej sytuacji.

Ksiądz, jako duchowy przywódca, pełni również rolę nauczyciela. W wielu szkołach prowadzonych przez Kościół katolicki, księża pełnią funkcję nauczycieli religii. Jednakże, ich wpływ na uczniów nie ogranicza się tylko do katechezy. Księża często są bardzo cenionymi nauczycielami, którzy stawiają na rozwój intelektualny swoich podopiecznych. Ich doświadczenie życiowe, szeroka wiedza i umiejętności komunikacyjne pozwalają nauczycielom duchowym skutecznie przekazywać swoją wiedzę oraz motywować uczniów do osiągania lepszych wyników. Księża, jako nauczyciele, często są również mentorem dla swoich uczniów, pomagając w rozwoju osobistym i duchowym. Dzięki temu, wychowankowie często pamiętają swoich nauczycieli duchowych jako osoby, które pomogły im stać się lepszymi ludźmi.

Zobacz także: zaświadczenie o niekaralności do prowadzenia składowiska odpadów lub zaświadczenie o niekaralności do adopcji