Zaświadczenie o niekaralności księdza

Zaświadczenie o niekaralności księdza

Przełożeni podmiotów kościelnych diecezji odpowiadają za stosowanie „Zasad ochrony dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem seksualnym w diecezji gliwickiej i w archidiecezji katowickiej” przez wszystkie osoby posługujące, pracujące, formujące się itd. w tych podmiotach.

Osoba podejmująca na mocy powierzonej funkcji wiążące decyzje w danym podmiocie kościelnym niezależnie od używanej w podmiocie nazwy, czyli na przykład: w diecezji – biskup; w parafii – proboszcz; w szkole – dyrektor; w stowarzyszeniu – prezes w czasie wyjazdu, kolonii, obozu – kierownik wypoczynku itd. powinni zadbać zwłaszcza o to, by w podmiotach kościelnych diecezji nie były zatrudnione lub nie posługiwały na stanowiskach lub w funkcjach umożliwiających kontakt z dziećmi osoby skazane za przestępstwa na tle seksualnym czy to w postępowaniu państwowym, czy kościelnym. W związku z tym wszystkie osoby zatrudniane lub kierowane do posługi powinny być przez przełożonego uprzednio weryfikowane za pomocą Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym albo poprzez okazanie przez nie zaświadczenia o niekaralności księdza oraz poprzez informacje z poprzedniego miejsca pracy lub posługi kościelnej jeśli taka możliwość istnieje, a znajdowało się ono poza diecezją.

Ponadto przełożony powinien zadbać, by osoby zatrudnione lub posługujące w chwili wejścia w życie niniejszych zasad zostały w ten sposób zweryfikowane (w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące). W razie wykrycia nieprawidłowości także w przypadku odmowy udostępnienia danych koniecznych do sprawdzenia w Rejestrze sprawców lub odmowy dostarczenia zaświadczenia o niekaralności należy natychmiast uniemożliwić takiej osobie kontakt z małoletnimi, po czym poinformować delegata o zaistniałej sytuacji.

Zobacz także: zaświadczenie o niekaralności do prowadzenia składowiska odpadów lub zaświadczenie o niekaralności do adopcji