Zaświadczenie o niekaralności do prowadzenia składowiska odpadów

Zarządzający składowiskiem odpadów może rozpocząć działalność polegającą na prowadzeniu składowiska odpadów po uzyskaniu kolejno:

  1. pozwolenia zintegrowanego albo zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
  2. pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów;
  3. decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

Zaświadczenie o niekaralności do prowadzenia składowiska odpadów potrzebne jest zarówno do pozwolenia na przetwarzanie odpadów oraz decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

Kto wydaje decyzję?

Decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów wydaje, na wniosek zarządzającego składowiskiem, marszałek województwa, a w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych regionalny dyrektor ochrony środowiska. Właściwość miejscową organu określa się według miejsca lokalizacji składowiska odpadów.

Zaświadczenie o niekaralności

Do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów załącza się zaświadczenie o niekaralności do prowadzenia składowiska odpadów zarządzającego składowiskiem:

a) a w przypadku zarządzającego składowiskiem będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, także jego wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu, za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) będącego osobą fizyczną, a w przypadku zarządzającego składowiskiem będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jego wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu, za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.


Formularz zamówienia: zaświadczenie o niekaralności do prowadzenia składowiska odpadów lub zaświadczenie o niekaralności