ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRACY W KLUBIE DZIECIĘCYM

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRACY W KLUBIE DZIECIĘCYM

Zaświadczenie o niekaralności do pracy w klubie dziecięcym czyli nad dzieciaczkami w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dzieciaczek ukończy 3 rok życia. W przypadku gdy jest niemożliwe lub utrudnione objęcie dzieciaczka wychowaniem przedszkolnym (w przypadkach uzasadnionych rozwojem dzieciaczka lub brakiem miejsc w przedszkolu) możliwe jest opieka nad dzieciaczkiem do ukończenia 4 roku życia. Jeśli dzieciaczek powyżej 3 roku życia uczęszcza do klubu dziecięcego, rodzice są zobowiązani do złożenia podmiotowi oświadczenia o przeszkodach w objęciu dzieciaczka wychowaniem przedszkolnym. W klubie dzieciaczek może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach. Rodzic jest zobowiązany złożyć wniosek i wnieść dodatkową opłatę. Liczba miejsc w klubie dziecięcym nie może być większa nić 30.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA PRZEZ INTERNET

Kto może być opiekunem w klubie dziecięcym ?

Opiekunem w klubie dziecięcym  może być osoba mająca zaświadczenie o niekaralności do pracy w klubie dziecięcym oraz:

  1. posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społeczno – wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego bądź która
  2. ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Zaświadczenie o niekaralności do pracy w klubie dziecięcym

Jak zostać opiekunem w klubie dziecięcym posiadając zaświadczenie o niekaralności do pracy w klubie dziecięcym ?

Opiekunem w klubie dziecięcym może być każda także osoba, która odbyła nie wcześniej niż dwa lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła osiemdziesięcio godzinne szkoleniew celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

  • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieciakami w wieku do lat trzech (jeśli osoba nie pracowała z dziećmi w wieku do lat trzech przez czas co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności) lub
  • przed zatrudnieniem jako opiekun w klubie dziecięcym odbyła 280 godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 h w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.

Popatrz także na: zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela do pracy lub zaświadczenie o niekaralności do licencji trenerskiej lub zaświadczenie o niekaralności do adopcji