Rodo

Informacje dla klintów odnośnie RODO

ROZPORZĄDZENIE

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Zazi Małgorzata Kolmer, z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 143/7, 00-453 Warszawa; tel. 22 841-65-83 e-mail: odpisy(małpa)zazi.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
– dokonania wyceny usługi i wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); podanie danych jest niezbędne, dlatego jeżeli decyduje się Pan/Pani je podać, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
– rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
– kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
– wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
– przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
– badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
– tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
– archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
– analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
– wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
– administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

UPRAWNIENIA
W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
– podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:
– podanie danych jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);
– podanie danych jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;
– podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym pracownikom, firmie hostingowej, firmie księgowej, tłumaczom przysięgłym; oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani danych osobowym podmiotom prywatnym i publicznym;

PRZECHOWYWANE
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

– przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie);
– przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
– przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
– do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
– do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;
– do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

GIODO
W grudniu 2017 roku firma Zazi Małgorzata Kolmer przeszła pozytywnie kontrolę GIODO – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych szczegóły w Sprawozdaniu z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2017 ogłoszonego w Druku Sejmowym Nr 2416 z dnia 16 marca 2018 r.