Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Karny gromadzi informacje:

 1.  o osobach, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 2.  o osobach przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 3.  o osobach przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
 4.  o osobach, które są obywatelami polskimi i zostały prawomocnie skazane przez sądy innych państw,
 5.  o osobach wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 6.  o osobach nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.),
 7.  o osobach, które zostały prawomocnie skazane za wykroczenia na karę aresztu,
 8.  o osobach, które są poszukiwane listem gończym,
 9.  o osobach, które są tymczasowo aresztowane,
 10.  o osobach, które wykonują karę dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego, aresztu i zastępczą karę pozbawienia wolności,
 11. o nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego może obejmować zakres skazań prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.


Inne strony: zaświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie o niekaralności do licencji trenerskiej

Zaświadczenie o niekaralności do adopcji

Zaświadczenie o niekaralności do adopcji 

Ośrodek adopcyjny prowadzi dokumentację dotyczącą kandydatów do przysposobienia dziecka i przetwarza informacje dotyczące kandydatów do przysposobienia dziecka w tym informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – zaświadczenie o niekaralności do adopcji.

Na postawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dziennik Ustaw z 2017 pozycja 697.

Prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, zwanych dalej „kandydatami do przysposobienia dziecka”, stanowi wyłączną kompetencję ośrodka adopcyjnego.

Ośrodek adopcyjny prowadzi samorząd województwa lub podmiot, któremu samorząd województwa zlecił realizację tego zadania, na podstawie art. 190.  W przypadku zlecenia realizacji zadania, marszałek województwa zleca prowadzenie ośrodka adopcyjnego na okres co najmniej 5 lat. Marszałek województwa publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej województwa wykaz ośrodków adopcyjnych, które na terenie województwa prowadzą postępowania adopcyjne.

Dyrektorem ośrodka adopcyjnego może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i przedstawiła zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego).

Ośrodek adopcyjny w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Do zadań ośrodka adopcyjnego należy, w szczególności kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka oraz dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka.

Osobą pracującą w ośrodku adopcyjnym, zajmującą się prowadzeniem procedur przysposobienia lub przygotowaniem osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i przedstawiła zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Ośrodek adopcyjny gromadzi dokumentację od kandydatów do przysposobienia dziecka i przetwarza informacje ich dotyczące w szczególności informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – zaświadczenie o niekaralności do adopcji.

Formularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności do adopcji znajduje się pod adresem KRK do adopcji

Zaświadczenie o niekaralności dla Pośrednika Kredytowego

Zaświadczenie o niekaralności dla Pośrednika Kredytowego

W następstwie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która weszła w życie 22 lipca 2017 roku, do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego lub wniosku o dokonanie wpisu agenta do rejestru pośredników kredytowych należy dołączyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (zaświadczenie o niekaralności dla pośrednika kredytowego).

Zaświadczenie o niekaralności dla Pośrednika Kredytowego obejmie przestępstwa, o których mowa w art. 49 czyli aby osoby nie były prawomocnie skazane za umyślne przestępstwo: przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko ochronie informacji, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwa skarbowe.

Obowiązek posiadania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności dotyczy pośrednika kredytu hipotecznego, jego wspólników lub członków zarządu. Pośrednik kredytu hipotecznego powinien wymagać przedstawienia mu przez personel oświadczeń o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, które z najwyższą starannością należy przechowywać w dokumentacji personalnej.

Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego mogą kontynuować tę działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez spełnienia wymogu uzyskania zezwolenia albo wpisu do rejestru pośredników kredytowych, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, co oznacza, że w tym terminie powinien być złożony wniosek wraz z zaświadczeniami o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Agent to firma współpracująca z pośrednikiem kredytu hipotecznego, który w myśl definicji jest przedsiębiorcą, wykonującym czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego, występującym w imieniu i na rzecz wyłącznie jednego pośrednika kredytu hipotecznego. Na podstawie artykułu 56 z wnioskiem do KNF o wpisanie agenta do rejestru pośredników kredytowych występuje pośrednik kredytu hipotecznego.

Szczegóły w ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – Dziennik Ustaw z 2017 pozycja 819.

Formularz zamówienia tutaj


Zobacz nadto: zaświadczenie o niekaralności do licencji trenerskiej lub zaświadczenie o niekaralności