Zaświadczenie o niekaralności taxi

Do 31 marca 2024 r. przedsiębiorcy posiadający licencje na taksówkę – zaświadczenie o niekaralności taxi oraz licencje na przewóz osób samochodem osobowym lub pojazdem przewożącym od 7 do 9 osób są zobowiązani do przedstawienia organowi licencyjnemu dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym, zgodnie z nowelizacją z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1123), obowiązującą od 17 września tegoż roku.

ZAMÓW ZAŚWIADCZENIE JUŻ DZIŚ

Przepisy te nakładają na przedsiębiorców, którzy posiadają licencje na przewóz osób samochodem osobowym, pojazdem przewożącym od 7 do 9 osób, oraz licencje taksówkowe, obowiązek dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym, zgodnie z treścią nadaną przez wspomnianą nowelizację.

W związku z powyższym przedsiębiorcy mają obowiązek do 31 marca 2024 r. przedstawić organowi licencyjnemu Zaświadczenie o niekaralności taxi, datowane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem dokumentów do weryfikacji. To zaświadczenie potwierdza, że przedsiębiorca wykonujący osobiście przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby wykonujące przewozy na jego rzecz, spełniają warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.

zaświadczenie o niekaralności tax

W przypadku braku poddania się weryfikacji, licencje wydane przed dniem wejścia w życie wspomnianej nowelizacji zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2024 r.

Zobacz też zaświadczenie o niekaralności online lub zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela do pracy

Zaszufladkowano do kategorii KRK

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności na tle seksualnym

Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności na tle seksualnym należy wypełnić wniosek można to zrobić online. Takie zaświadczenie może być wymagane w różnych sytuacjach, takich jak praca z dziećmi, praca w placówkach edukacyjnych czy też w niektórych organizacjach pozarządowych. Oto kroki, które należy podjąć, aby uzyskać takie zaświadczenie:

1. Przygotowanie dokumentów

Zanim przystąpisz do procesu uzyskiwania zaświadczenia, upewnij się, że masz przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty. Zazwyczaj będą to:

 • Dowód osobisty lub paszport.
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia formularz do wypełnienia i wygenerowania dokumentów zwrotnych online.

2. Wniosek do Krajowego Rejestru Karnego

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać, składając wniosek do Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Możesz to zrobić Pocztą: Wypełniony wniosek możesz wysłać poczt.

3. Opłata

Za wydanie zaświadczenia obowiązuje opłata skarbowa. Opłatę można uiścić przelewem na konto.

4. Odbiór zaświadczenia

Po złożeniu wniosku i dokonaniu opłaty, zaświadczenie zostanie wydane w terminie do kilku dni roboczych. Możesz je otrzymać pocztą, w zależności od wybranej formy składania wniosku.

Wskazówki

 • Sprawdź dokładnie wymagania: Przed złożeniem wniosku sprawdź dokładnie, jakie zaświadczenia są wymagane przez instytucję, do której się ubiegasz.
 • Zachowaj potwierdzenia: Zachowaj wszystkie potwierdzenia dokonania opłaty oraz kopię wniosku.
 • Aktualność zaświadczenia: Pamiętaj, że zaświadczenie o niekaralności może mieć ograniczoną ważność, zazwyczaj do kilku miesięcy, w zależności od wymagań pracodawcy lub instytucji.

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności na tle seksualnym jest stosunkowo prostym procesem, jednak wymaga przestrzegania pewnych formalności. Pamiętaj, aby złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, zwłaszcza jeśli potrzebujesz dokumentu do konkretnego terminu.

Przejdz do formularza zamówienia zaświadczenia tutaj lub poczytaj na ten temat zaświadczenie o niekaralności na tle seksualnym

Zaszufladkowano do kategorii KRK

Zaświadczenie o niekaralności

Kto wydaje zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, można zrobić to samodzielnie, odwiedzając punkt informacyjny KRK, lub skorzystać z usługi zamówienia przez Internet poprzez ten serwis, dostępny z dowolnego miejsca na świecie dla wszystkich narodowości.

Zaświadczenie o niekaralności, zwane jest także “zapytaniem o udzielenie informacji o osobie” w kontekście osób fizycznych lub działalności gospodarczej, oraz “udzieleniem informacji o podmiocie zbiorowym” dla podmiotów posiadających numer KRS, jest często wydawane w formacie kartki A4 i może być wypełniane zarówno ręcznie, jak i komputerowo (zalecany sposób).

Wniosek o zaświadczenie o niekaralności:

Aby rozpocząć proces, należy wypełnić formularz zamówienia zaświadczenia. Po wypełnieniu formularza i upewnieniu się, że wszystkie pola zostały poprawnie uzupełnione, dokumenty zwrotne (wniosek i pełnomocnictwo) zostaną przesłane na podany adres e-mail. Następnie należy je wydrukować i podpisać przez osobę, której dotyczy sprawdzenie. Ponieważ Krajowy Rejestr Karny nie jest publicznie dostępny, konieczne jest dołączenie wygenerowanego automatycznie pełnomocnictwa.

Kliknij by przejść do formularza zamówienia zaświadczenia o niekaralności online osoba z KRK

Wydrukowanie dokumentów zwrotnych KRK zapytania:

Po wydrukowaniu i podpisaniu dokumentów zwrotnych (wniosku i pełnomocnictwa z e-maila), należy je przesłać pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny podany w potwierdzeniu zamówienia otrzymanym drogą elektroniczną profil zaufany zaświadczenie o niekaralności nie będzie tu potrzebny.

Ile kosztuje zaświadczenie o niekaralności:

Aby uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, konieczne jest uregulowanie odpowiednich opłat. KRK pobiera opłatę w postaci e-znaków opłaty sądowej, natomiast gmina pobiera opłatę skarbową za pełnomocnictwo.

Dodatkowo, za przygotowanie wniosku i pełnomocnictwa, ich złożenie oraz odbiór gotowego zaświadczenia, pobierana jest prowizja zgodnie z obowiązującym cennikiem, a także koszty przesyłki, zależne od wybranej opcji dostawy.

Opłaty należy uiścić poprzez przelew na konto po wypełnieniu zamówienia. W przypadku uzyskania poświadczenia Apostille na zaświadczeniu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, pobierana jest dodatkowa opłata, której kwotę można znaleźć w cenniku.

Całkowita kwota do zapłaty za zaświadczenie składa się z opłaty sądowej, opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, kosztów dojazdu do KRK, podatku VAT oraz opłaty za przesyłkę. Jako potwierdzenie płatności wystawiana jest faktura VAT lub paragon lub rachunek.

Przed złożeniem zamówienia należy dokładnie sprawdzić numer PESEL, datę urodzenia oraz imię i nazwisko. Zaświadczenie wydawane przez Krajowy Rejestr Karny jest w języku polskim, jednak istnieje możliwość jego przetłumaczenia na język angielski lub niemiecki lub włoski przez tłumacza przysięgłego.

Reasumując jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności:

 1.  Wypełnić formularz zamówienia prawidłowo.
 2. Dokonać opłaty za zaświadczenie poprzez przelew.
 3. Przeczytać e-mail zawierający dokumenty zwrotne i wydrukować załączone dokumenty (wniosek i pełnomocnictwo).
 4. Podpisać wydrukowane dokumenty (wniosek i pełnomocnictwo) i odesłać je tradycyjną pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny podany w potwierdzeniu zamówienia.
 5. Po otrzymaniu dokumentów zwrotnych uzyskane zaświadczenie zostanie zeskanowane i wysłane na adres e-mail, a oryginał zostanie wysłany pocztą listową lub kurierem do zamawiającego tyle się czeka na zaświadczenie o niekaralności.

Zobacz także: zaświadczenie o niekaralności do pracy z małoletnimi oraz zaświadczenie o niekaralności taxi

Zaszufladkowano do kategorii KRK

Zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela do pracy

Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zmianami., dalej: Karta Nauczyciela) stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli nauczyciel nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – nauczyciel składa zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela do pracy. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego (art. 10 ust. 8a Karta Nauczyciela). Z koeli instytucja wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela, uregulowana w art. 26 Karta Nauczyciela, jako jedną z przesłanek zastosowania przepisu wskazuje sytuację, w której do nawiązania stosunku pracy z nauczycielem doszło z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1-5 Karta Nauczyciela. Jeżeli zatem dyrektor szkoły zatrudni nauczyciela, który był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, sama ustawa przesądza, że tak nawiązany stosunek pracy wygasa. Dyrektor powinien w takiej sytuacji skierować informację o wygaśnięciu stosunku pracy, z tym zastrzeżeniem, że wystąpienie dyrektora ma charakter deklaratoryjny.

S N w wyroku z 19.3.2019 r. (III PK 29/18) rozpatrywał sprawę, w której jednym z wątków była kwestia złożenia zaświadczenia o niekaralności w odpowiednim terminie. W jednej ze szkół w sierpniu przeprowadzano rekrutację na stanowisko nauczyciela-wychowawcy internatu. W dniu 17 sierpnia kandydatka złożyła w szkole podanie o zatrudnienie na wyżej wspomnianym stanowisku i tego samego dnia została mianowana na stanowisko nauczyciela od 1 września. W dniu 30 sierpnia nauczycielka dostarczyła dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego. Z dniem 1 września nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły – stanowiska to objął nowy dyrektor. 1 września również do pracy stawiła się nowozatrudniona nauczycielka. Jeszcze tego samego dnia nowy dyrektor wręczył jej pismo informujące, że jej stosunek pracy jako nawiązany z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 Karta Nauczyciela wygasł, gdyż dnia 17 sierpnia nauczycielka nie przedstawiła zaświadczenia z KRK. Nauczycielka wniosła przeciwko szkole powództwo o przywrócenie do pracy.

Zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela do pracy

Sąd Najwyższy podkreślił, iż wygaśnięcie z mocy prawa stosunku pracy nauczyciela w razie stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1-5 Karta Nauczyciela ma charakter szczególny i wyjątkowy, przez co art. 26 ust. 1 pkt 5 Karta Nauczyciela nie podlega wykładni rozszerzającej. Sąd Najwyższy przyjął, iż skoro stosunek pracy nauczyciela wygasa w przypadku nawiązania tego stosunku na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów, albo w przypadku nawiązania z naruszeniem tylko takich warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1-5 Karta Nauczyciela, to nie ma podstaw do rozciągania zastosowania tego przepisu na przypadek, w którym stosunek pracy nauczyciela mianowanego został nawiązany z nauczycielem nieskazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe mimo nieprzedłożenia przez tego nauczyciela informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Nieprzedłożenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego lub niezasięgnięcie takiej informacji przez dyrektora szkoły przed nawiązaniem stosunku pracy nie jest tożsame z niespełnieniem wymogu niekaralności (art. 10 ust. 5 pkt 4 Karta Nauczyciela). W takiej sytuacji stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy nauczycielki z tego powodu było bezprawne.

Podsumowując, nieprzedstawienie zaświadczenia o niekaralności w chwili podpisywania dokumentu zatrudnienia, czy też wyrażania woli podjęcia pracy, nie może stać się podstawą do stwierdzenia wygaśnięcia stosunku pracy, jeżeli do dnia, w którym stosunek pracy z mianowania miał zostać nawiązany, taki dokument został przedstawiony.

Zamów teraz formularz zamówienia KRK lub zaświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie o niekaralności do adopcji

Zaszufladkowano do kategorii KRK

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRACY W KLUBIE DZIECIĘCYM

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRACY W KLUBIE DZIECIĘCYM

Zaświadczenie o niekaralności do pracy w klubie dziecięcym czyli nad dzieciaczkami w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dzieciaczek ukończy 3 rok życia. W przypadku gdy jest niemożliwe lub utrudnione objęcie dzieciaczka wychowaniem przedszkolnym (w przypadkach uzasadnionych rozwojem dzieciaczka lub brakiem miejsc w przedszkolu) możliwe jest opieka nad dzieciaczkiem do ukończenia 4 roku życia. Jeśli dzieciaczek powyżej 3 roku życia uczęszcza do klubu dziecięcego, rodzice są zobowiązani do złożenia podmiotowi oświadczenia o przeszkodach w objęciu dzieciaczka wychowaniem przedszkolnym. W klubie dzieciaczek może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach. Rodzic jest zobowiązany złożyć wniosek i wnieść dodatkową opłatę. Liczba miejsc w klubie dziecięcym nie może być większa nić 30.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA PRZEZ INTERNET

Kto może być opiekunem w klubie dziecięcym ?

Opiekunem w klubie dziecięcym  może być osoba mająca zaświadczenie o niekaralności do pracy w klubie dziecięcym oraz:

 1. posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga społeczno – wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego bądź która
 2. ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Zaświadczenie o niekaralności do pracy w klubie dziecięcym

Jak zostać opiekunem w klubie dziecięcym posiadając zaświadczenie o niekaralności do pracy w klubie dziecięcym ?

Opiekunem w klubie dziecięcym może być każda także osoba, która odbyła nie wcześniej niż dwa lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła osiemdziesięcio godzinne szkoleniew celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieciakami w wieku do lat trzech (jeśli osoba nie pracowała z dziećmi w wieku do lat trzech przez czas co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności) lub
 • przed zatrudnieniem jako opiekun w klubie dziecięcym odbyła 280 godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 h w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.

Popatrz także na: zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela do pracy lub zaświadczenie o niekaralności do licencji trenerskiej lub zaświadczenie o niekaralności do adopcji

Zaszufladkowano do kategorii KRK