Zaświadczenie o niekaralności księdza

Zaświadczenie o niekaralności księdza

Przełożeni podmiotów kościelnych diecezji odpowiadają za stosowanie „Zasad ochrony dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem seksualnym w diecezji gliwickiej i w archidiecezji katowickiej” przez wszystkie osoby posługujące, pracujące, formujące się itd. w tych podmiotach.

Osoba podejmująca na mocy powierzonej funkcji wiążące decyzje w danym podmiocie kościelnym niezależnie od używanej w podmiocie nazwy, czyli na przykład: w diecezji – biskup; w parafii – proboszcz; w szkole – dyrektor; w stowarzyszeniu – prezes w czasie wyjazdu, kolonii, obozu – kierownik wypoczynku itd. powinni zadbać zwłaszcza o to, by w podmiotach kościelnych diecezji nie były zatrudnione lub nie posługiwały na stanowiskach lub w funkcjach umożliwiających kontakt z dziećmi osoby skazane za przestępstwa na tle seksualnym czy to w postępowaniu państwowym, czy kościelnym. W związku z tym wszystkie osoby zatrudniane lub kierowane do posługi powinny być przez przełożonego uprzednio weryfikowane za pomocą Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym albo poprzez okazanie przez nie zaświadczenia o niekaralności księdza oraz poprzez informacje z poprzedniego miejsca pracy lub posługi kościelnej jeśli taka możliwość istnieje, a znajdowało się ono poza diecezją.

Ponadto przełożony powinien zadbać, by osoby zatrudnione lub posługujące w chwili wejścia w życie niniejszych zasad zostały w ten sposób zweryfikowane (w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące). W razie wykrycia nieprawidłowości także w przypadku odmowy udostępnienia danych koniecznych do sprawdzenia w Rejestrze sprawców lub odmowy dostarczenia zaświadczenia o niekaralności należy natychmiast uniemożliwić takiej osobie kontakt z małoletnimi, po czym poinformować delegata o zaistniałej sytuacji.

Zobacz także: zaświadczenie o niekaralności do prowadzenia składowiska odpadów lub zaświadczenie o niekaralności do adopcji

Zaświadczenie o niekaralności do licencji trenerskiej

Zaświadczenie o niekaralności do licencji trenerskiej

Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu którzy przedłożą zaświadczenie o niekaralności do licencji trenerskiej z Krajowego Rejestru Karnego.

Do zadań trenera lub instruktora sportu należy poza prowadzeniem zajęć, o których mowa wyżej, przekazywanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego i współzawodnictwa sportowego w danym sporcie.

Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:

  1. ukończyła 18 lat;
  2. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
  3. posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania
    zadań trenera lub instruktora sportu;
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny czyli przedłoży w powyższym zakresie stosowne zaświadczenie o niekaralności do licencji trenerskiej z Krajowego Rejestru Karnego.

Zaświadczenie o niekaralności na trenera

Trener – osoba zajmująca się przygotowaniem fizycznym i psychicznym swoich podopiecznych (najczęściej grupy) w wielu dziedzinach życia, m.in. sportu. Najczęściej wyspecjalizowany jest w jednej, konkretnej dyscyplinie (np. piłka nożna, koszykówka czy gimnastyka). Klasy trenerskie dzieli się na: mistrzowską, pierwszą i drugą

zaświadczenie o niekaralności do licencji trenerskiej

„Każdy trener indywidualnie buduje wizerunek swojej osoby wśród zawodników, każdy z nich stosuje własne metody pracy i podejście treningowe do podopiecznych. Na autorytet trenera trzeba ciężko pracować długimi miesiącami a nawet długimi latami. Niewyobrażalną sprawą jest ignorowanie grupy zawodniczej przez trenera, bowiem to on ma tworzyć między nimi zwykłą więź przyjaźni, zaufania, kompromisu, szacunku a nawet poświęcenia. Dzięki temu tworzy się między nimi niezwykły układ zależności, gdyż to obie strony mają wpływ na budowanie autorytetu trenera i to one są decydentem w jego funkcjonowaniu. Prawdziwy szkoleniowiec powinien wiedzieć, że w celu ukształtowania pełnej osobowości zawodnika tzn. jego dyspozycji poznawczych, instrumentalnych, emocjonalnych itp., w intencji wprowadzenia go w świat sportu, pociąga za sobą ważne dla młodego adepta funkcje pobudzania rozwoju, adaptacji do zmieniających się warunków środowiska społecznego i przyrodniczego.”


Zobacz także: zaświadczenie o niekaralności do prowadzenia składowiska odpadów lub zaświadczenie o niekaralności do adopcji oraz zaświadczenie o niekaralności księdza

Zaświadczenie o niekaralności do prowadzenia składowiska odpadów

Zaświadczenie o niekaralności do prowadzenia składowiska odpadów

Zarządzający składowiskiem odpadów może rozpocząć działalność polegającą na prowadzeniu składowiska odpadów po uzyskaniu kolejno:

  1. pozwolenia zintegrowanego albo zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
  2. pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów;
  3. decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

Zaświadczenie o niekaralności do prowadzenia składowiska odpadów potrzebne jest zarówno do pozwolenia na przetwarzanie odpadów oraz decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

Kto wydaje decyzję?

Decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów wydaje, na wniosek zarządzającego składowiskiem, marszałek województwa, a w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych regionalny dyrektor ochrony środowiska. Właściwość miejscową organu określa się według miejsca lokalizacji składowiska odpadów.

Zaświadczenie o niekaralności

Do wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów załącza się zaświadczenie o niekaralności do prowadzenia składowiska odpadów zarządzającego składowiskiem:

a) a w przypadku zarządzającego składowiskiem będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, także jego wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu, za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) będącego osobą fizyczną, a w przypadku zarządzającego składowiskiem będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jego wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu, za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.


Formularz zamówienia: zaświadczenie o niekaralności do prowadzenia składowiska odpadów